DIENSTENWET

INFORMATIEVERSTREKKING CONFORM DE DIENSTENWET

Namens het kantoor en de advocaten van de associatie VERBEKE-VAN HOEY ADVOCATEN

U vertrouwt uw dossier toe aan een van de advocaten van de associatie.

Deze is gevestigd te 9190 STEKENE, Polenlaan 7 bus 1

Mr. Bie VERBEKE

Ondernemingsnummer en BTW nummer: 0818.569.934 e-mail: bieverbeke@skynet.be

kantoorrekening: BE51 6301 4306 5662

derdenrekening: BE94 6304 0235 1514

Mr. Ann VAN HOEY

Ondernemingsnummer en BTW nummer: e-mail: annvanhoey@stekeneadvocaat.be

kantoorrekening: BE64 630 19103 1152

derdenrekening:BE81 630 1951 21724

Elke advocaat van de associatie baat haar kantoor uit in persoonlijke naam, hetgeen niet belet dat zij in bepaalde dossiers samen werken voor de best mogelijke oplossing.

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat wordt verzekerd door AMLIN EUROPE NV via VANBREDA RISK & BENEFITS, Koning Albert II laan 9 te 1210 BRUSSEL.

Makelaar: VANBREDA RISK &BENEFITS NV Plantin en Moretuslei 297 2014 ANTWERPEN

Tel. 00 32 3 217 55 72 – fax 00 32 3 236 16 820 – mobiel .. 32 479 98 17 25 www.vanbreda-riskandbenefits.be

Waarborg: € 1.250.000,00 per advocaat en per schadegeval.

Vrijstelling: 20 % van het schadebedrag met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 1.250,00

Territorialiteit: artikel 9 van de polis: de waarborg van deze overeenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerden uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor en onder voorbehoud van de door art. 8 gemaakte verduidelijkingen.

Er wordt dekking verleend voor activiteiten uitgevoerd vanuit het in België gevestigd kantoor. Zijn uitgesloten van dekking:

* De eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada

* De activiteiten gedaan vanuit een buitenlands kantoor, gezien deze vallen onder de dekking van de buitenlandse verzekeraar.

De dienstverlening:

Men kan bij de associatie VERBEKE-VAN HOEY ADVOCATEN terecht voor onder meer volgende diensten:

* Bijstand bij verzoeningspogingen en onderhandelingen

* Juridisch advies

* Bijstand en/of vertegenwoordiging in rechte voor alle rechtbanken over ganse België, en voor alle buitenlandse rechtbanken, eventueel in samenwerking met buitenlandse correspondenten.

De prijzen van de dienstverlening verschillen naargelang de aard van de te leveren prestaties. Na een verkennend gesprek kunnen cliënten, op eenvoudig verzoek, een eerste kostenraming krijgen van de behandelende advocaat.

De overeenkomst aangegaan tussen de advocaat en de cliënt is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor eventuele geschillen zijn de rechtbanken van Oost-Vlaanderen bevoegd

Voor informatie of klachten:

Voor bijkomende informatie en voor eventuele klachten:

POST: Polenlaan 7 bus1 te 9190 STEKENE FAX: 03/789.26.37 TEL: 03/789.18.06. e-mail annvanhoey@gmail.com

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Beide advocaten van de associatie VERBEKE-VAN HOEY Advocaten zijn voor hun activiteiten onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in de “Arbitrageregels ereloonbetwistingen, voorzien in de “arbitrageregel ereloonbetwistingen van de balie Dendermonde.

Bijkomende informatie over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze regeling kan verkregen worden op de website www.baliedendermonde.be