Advocatenkantoor te Stekene voor zowel PARTICULIEREN als ONDERNEMINGEN

Zowel PARTICULIEREN als ONDERNEMINGEN kunnen een beroep doen op ons kantoor. Het persoonlijk contact met u als cliënt staat voor ons centraal.

Wij nemen dan ook steeds de nodige tijd voor u zodat we uw probleem zo goed mogelijk kunnen analyseren en begrijpen.

Dit geldt des te meer voor de allereerste consultatie, die gemiddeld een uur in beslag neemt.

Kostbesparend werken

Advocatenkantoor te Stekene van Bie Verbeke & Ann Van Hoey zoekt samen met u naar de BEST MOGELIJKE OPLOSSING. Liefst worden geschillen in der minne geregeld.

Immers, gerechtelijke procedures vergen tijd en geld. Daarom trachten wij deze zoveel mogelijk te vermijden en trachten wij waar mogelijk een minnelijke oplossing te bekomen via aanmaning, onderhandeling, bemiddeling, verzoening of dading.

Dit alles om zoveel als mogelijk KOSTENBESPAREND te werken. Ingeval van akkoord stellen wij een waterdichte overeenkomst op, zodat u op beide oren kan slapen.

De gepaste GERECHTELIJKE procedure

Soms kan echter geen akkoord worden bereikt, of moet er snel worden opgetreden teneinde uw rechten (bijvoorbeeld als schuldeiser of schuldenaar) te vrijwaren.

Of u bent reeds gedagvaard en wilt u zo goed mogelijk verdedigd en bijgestaan worden.Net zoals wanneer u bent opgeroepen bij de politiediensten voor verhoor.

Belangrijk hierbij is dat u vrij snel doch goed wordt geholpen.

Met uw goedkeuren de gepaste GERECHTELIJKE procedure gevoerd. Wij kunnen in rechte voor u optreden, zowel als eiser als verweerder, voor alle Belgische hoven (uitgezonderd het Hof van Cassatie), rechtbanken en vredegerechten en voor de rechtbanken van de EU-lidstaten (met de bijstand van een lokale confrater).

Gelet op de geografische ligging van Stekene, als grensgemeente, worden regelmatig procedures in Nederland gevoerd en begeleid.

Steeds geven wij u hierbij een objectieve beoordeling omtrent de SLAAGKANS en het KOSTENPLAATJE van een procedure.

Tevens trachten wij u dan ook een zo realitisch mogelijke inschatting van het tijdsverloop van een procedure mee te delen. Evenwel zijn wij hierbij zelf ook afhankelijk van andere, externe factoren (zitingsrol van rechtbanken ed. meer) zodat afwijkingen mogelijk zijn.

Ook tijdens de procedure wordt met u als cliënt continue overlegd. Uw inbreng wordt benut en gewaardeerd. Wij als advocatenkantoor te Stekene, doen er alles aan opdat uw zaak zo spoedig mogelijk en in de best mogelijke omstandigheden zou worden behandeld.

Uiteraard wordt van dit principe afgeweken wanneer u als cliënt geen belang hebt bij een snelle afhandeling. Procedures worden dan ook op maat van de cliënt gevoerd. Ook de interne taakverdeling, die de grondige aanpak van uw specifieke probleem garandeert, speelt daarin een kapitale rol.

ADVIESVERLENING op diverse terreinen

Ons kantoor doet bovendien aan ADVIESVERLENING op diverse terreinen.
U wilt weten wat uw rechten zijn of uw rechtspositie op punt te stellen.

Zeker in de ONDERNEMING kunnen vele procedures en geschillen worden vermeden wanneer een complete, pasklare organisatiestructuur op poten staat.
Op maat gemaakte algemene contractvoorwaarden, bestelbons ed. meer bezorgen u een veilige juridische uitgangspositie. Samen met u vooruit denken in het belang van uw onderneming of KMO.

Op een vlotte en flexibele manier kan u bij ons het noodzakelijke juridische advies inwinnen, telkens wanneer u dit nodig acht, zodat problemen snel en accuraat kunnen worden aangepakt.

Slechte betalers, fiscale problemen, strafrechtelijke vervolgingen van uw onderneming, nakend faillissement, verkoop van aandelen, agentuur- en arbeidsdovereenkomsten,…

Ook kan u bij ons terecht voor projectadvies rond nieuwe commerciële inititatieven.
Zo o.m. advies omtrent de voor- en nadelen van de oprichting van een vennootschap ed. meer.

Stekene Advocaat - Jeugdrecht - Familierecht - Strafrecht

EEN SPECIFIEKE VRAAG? AARZEL NIET ONS TE CONTACTEREN!